Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Pracovnělékařské služby, Novinky z PREVENTU

Pracovnělékařská péče a lékařské prohlídky od 1. ledna 2023

30.12.22

(aktualizováno 30/12/2022)

Od 1. ledna 2023 platí novelizovaná vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Klientům PREVENT Medical Care přinášíme rozbor dopadu změn na stávající agendu PLS a doporučení k aplikaci změn.

Co přináší nová úprava PLS

Vstupní prohlídky 

Zůstávají ve stejném rozsahu jako doposud, tj. musí je absolvovat všichni zaměstnanci bez ohledu na kategorii práce. Nemění se ani dosavadní pravidla, kde mohou zaměstnanci prohlídky absolvovat.

Periodické prohlídky

Musí se provádět:

 • Kategorie práce 2-riziková
 • Kategorie práce 3

1x za 2 roky

 • Kategorie práce 4

1x za rok

 • Profesní riziko* (noční práce, nepřijatelná pracovní poloha, řízení manipulačních vozíků, práce ve výškách atd.)
 • Rizikové faktory pracovních podmínek

podle přílohy vyhl. č. 79/2013 Sb.

1x za 4 roky (do 50 let věku)

1x za 2 roky (po dovršení 50 let věku)

není-li stanovena kratší lhůta podle kategorie práce

 • Pokud periodickou prohlídku stanoví jiný právní předpis nebo příloha vyhl. č. 79/2013 Sb. (zákon o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních + desítky dalších právních předpisů)

lhůta je stanovena příslušným právním předpisem

*) Z profesních rizik (před novelou “rizika ohrožení zdraví”) byly odstraněny:

 • “referentské” řízení motorových vozidel
 • práce ve školách a školských zařízeních
 • činnosti epidemiologicky závažné
 • hlasová zátěž

Provádí se, pokud to vyžadují zaměstnavatel nebo zaměstnanec:

 • Kategorie práce 1*

1x za 6 let (do 50 let věku)

1x za 4 roky (po dovršení 50 let věku)

 • Kategorie práce 2-neriziková*

1x za 4 roky (do 50 let věku)

1x za 2 roky (po dovršení 50 let věku)

*) a současně NENÍ profesní riziko a/nebo NEJDE o práce, pro které je předepsána periodická prohlídka jiným právním předpisem než vyhláškou 79/2013 Sb. 

Nadále platí ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce:

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Dohody - DPP, DPČ

Provádí se:

Vstupní prohlídky 

 • kategorie práce 2R, 3, 4
 • profesní riziko, rizikové faktory pracovních podmínek
 • pokud prohlídku stanoví jiný právní předpis 

Periodické prohlídky

 • profesní riziko, rizikové faktory pracovních podmínek
 • pokud prohlídku stanoví jiný právní předpis 
 • pokud vyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec

Mladiství

Beze změn.

Mimořádné prohlídky

Nově se mimořádné prohlídky nemusí provádět při přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

Úprava lhůlty periodické prohlídky v návaznosti na mimořádnou:

 • Při provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11.
 • Při provedení mimořádné prohlídky v neúplném rozsahu nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

Úprava náležitostí formuláře žádosti a posudku o zdravotní způsobilosti

 • doplnit “údaje o konkrétní pracovní činnosti
 • místo “režimu práce” uvádět “režim pracovní doby
 • doplnit “identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis

Poradenství PLS

U poradenství PLS došlo v zásadě pouze k textové úpravě vyhlášky, kde dosavadní konkrétní vyjmenované dílčí úkony poradenství byly nahrazeny obecnější formulací. 

Nová definice poradenství PLS viz § 2 písm. b) vyhl. č. 79/2013 Sb.  

Dohled PLS

Nejméně 1x za 3 roky v případě, kdy se vyskytuje alespoň jedna z následujících podmínek:

 • kategorie práce 2-riziková, 3, 4
 • profesní rizika
 • zdravotní způsobilost stanovená jiným právním předpisem

Podle dohody zaměstnavatele s poskytovatelem PLS v případě, kdy:

 • kategorie práce 1, 2-neriziková + NEJSOU profesní rizika + zdravotní způsobilost NENÍ stanovena jiným právním předpisem

Smlouva s poskytovatelem PLS

Nadále platí povinnost mít uzavřenu písemnou smlouvu s poskytovatelem PLS podle § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb.

Vyjádření a doporučení PREVENT

Přestože aktuální legislativní změny provázela silná mediální kampaň, původní prezentovaný plán ministra Válka na rychlou zásadní redukci PLS vzal za své při nárazu na zjištění, že vedle novelizované ministerské vyhlášky (č. 79/2013 Sb.) je PLS upravena také zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) a Zákoníkem práce. Teprve případné změny zejména zákona o specifických zdravotních službách umožní opravdovou revoluci v PLS. Ministr při tiskové konferenci k novelizaci vyhlášky sice přislíbil změny zákona, ale odhadovat, zda a kdy k nim opravdu dojde, je v tuto chvíli na úrovni věštění z křišťálové koule.

Pro odhad časově neurčené budoucnosti tak máme k dispozici pouze sdělení ministra, že postupnými kroky hodlá zrušit:

 • povinné prohlídky zaměstnanců u “nerizikových” profesí, a to nejen periodické, ale také vstupní
 • kategorizaci prací

Přístup ministerstva spočívající v postupném dávkování dílčích změn do již takto nesmyslně komplikované legislativy PLS není úplně šťastný a přináší další nápor na agendy PLS zaměstnavatelů. Nemluvě o skutečnosti, že ministerstvo dalo zaměstnavatelům a poskytovatelům PLS na zavedení změn, tj. od vyhlášení novely ve Sbírce do její účinnosti, celé 2 pracovní dny. Kéž by stejně rychle pracovali i ministerští a jiní státní úředníci.

Hlavní změnou aktuální novelizace je úprava požadavku na provádění periodických prohlídek v případě, že:

 • práce je zařazena do kategorie 1 nebo 2-neriziková, součástí vykonávaných prací nebo činností NENÍ profesní riziko (noční práce, nepřijatelná pracovní poloha, řízení manipulačních vozíků, práce ve výškách atd.), a NEJDE o práce, pro které je předepsána periodická prohlídka jiným právním předpisem než vyhláškou 79/2013 Sb. (zákon o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních + desítky dalších právních předpisů).

Periodické prohlídky se ve výše uvedeném případě nově provádí, pokud to vyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec. 

Vedle toho nadále zůstává v platnosti ustanovení § 103 Zákoníku práce, které ukládá zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, na jehož základě se lékařské prohlídky prováděly před účinností zákona č. 373/2011 Sb.

FAQ

Je potřeba upravovat stávající smlouvu na poskytování PLS?

Stávající smlouvu na PLS s PREVENT Medical Care NENÍ třeba upravovat.

Smlouva:

 • Pokrývá poradenství PLS podle nové úpravy.
 • Vyhovuje novým požadavkům na dohled PLS s tím, že dohled PLS je v praxi služeb PREVENT prováděn společně s prověrkami BOZP za výrazně zvýhodněnou cenu, kterou jsme dosud nenavyšovali ani vzhledem k dramatickému nárůstu nákladů v souvislosti vysokou inflací. Bylo by možné podle novelizace prodloužit termíny dohledu na pracovištích, nicméně v tomto případě bychom také přehodnocovali jeho stávající cenu, přičemž administrativní náklady spojené s úpravou smluv a navýšení ceny při delší frekvenci dohledu by ve výsledku nepřinesly úspory nákladů a prodloužení termínů by jen snížilo preventivní účinek dohledu. 
 • Smlouva vyhovuje i novým požadavkům na provádění všech lékařských prohlídek. Pokud se klient rozhodne některé prohlídky dále neprovádět, smlouvou není k jejich provádění nijak povinován.

Doporučujeme tedy s případnou úpravou smlouvy na zajištění PLS ve spolupráci s PREVENT Medical Care vyčkat až na avizované zásadní úpravy zákona.

Máme přestat provádět periodické prohlídky vybraných “nerizikových“ profesí. ANO či NE?

Rozhodnutí ponecháváme na každém klientovi. K rozhodování můžeme předložit následující informace:

 • Doporučujeme podrobit rozhodnutí vlastní právní analýze s ohledem na povinnosti vyplývající nejen z novelizované vyhlášky, ale také ze zákona o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) a Zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), zejména vzhledem k přetrvávající zákonné povinnosti zaměstnavatele nepřipustit výkon práce, která by neodpovídala zaměstnancovým schopnostem a zdravotní způsobilosti.
 • Při rozhodování může napovědět také odhad předpokládaného dopadu na budoucí náklady. Periodické prohlídky se provádí u kategorie práce 1 ve lhlůtách 1x za 6/4 roky (do/nad 50 let), přitom vysoké procento zaměstnanců změní zaměstnání ve lhůtě kratší. Možné úspory lze odhadnout jednoduše podle počtu provedených periodických prohlídek v posledních letech.
 • Periodické prohlídky v rámci PLS jsou právě u skupiny “nerizikových” zaměstnanců často jediným preventivním screeningem zdraví. Zejména mladší zaměstnanci často nevyužívají prevence v rámci zdravotního pojištění. Z této skutečnosti také vycházíme v PREVENT Medical Care při provádění periodických prohlídek zaměstnanců a do budoucna chceme, i s ohledem na legislativní změny, upravit i nabídku preventivních programů pro zaměstnavatele (viz dále).
 • Podle první zpětné vazby od klientů zatím zejména u středních a větších společností administrativního charakteru výrazně převažuje rozhodnutí v provádění periodických prohlídek pokračovat.

Co dělat, když se rozhodneme periodické prohlídky u “nerizikových profesí” dále neprovádět?

Pokud se klient rozhodne periodické prohlídky u “nerizikových” profesí přestat provádět, stačí v aplikaci MEDBOOK jednoduše pozastavit u dotčených zaměstnanců automatické objednávání na periodické prohlídky.

Postup:

 • Otevřete si seznam Uživatelů.
 • Seřaďte prohlídky podle Platnosti (upravíte tak pohodlně nejdříve prohlídky s nejbližším datem). 
 • Otevřete si editaci účtu daného uživatele.

 • Prohlídky K1 a K2 neriziková, kde není ani jiný důvod k provádění periodické prohlídky (profesní riziko, riziko ohrožení zdraví, požadavek jiného právního předpisu atd.), můžete vypnout (smazat). 

POZOR!

Pokud prohlídku smažete, zůstane nadále v MEDBOOKU uložena historie všech prohlídek organizovaných přes MEDBOOK, uložené záznamy prohlídek, které nebyly organizovány přes MEDBOOK, se z historie VYMAŽOU.

Nemažte celá konta uživatelů, ale pouze příslušnou periodickou lékařskou prohlídku u vybraného uživatele. Uživatelská konta jsou nezbytná pro zachování evidence a historie lékařských prohlídek proběhlých s využitím MEDBOOKU, případné odeslání zaměstnance na další prohlídky (mimořádná atd.). 

V případě nejasností se obraťte na helpdesk MEDBOOK.

Je potřeba MEDBOOK, pokud přestaneme provádět periodické prohlídky?

ANO. MEDBOOK bude při smluvní spolupráci PLS s PREVENT Medical Care nadále využíván se všemi uživateli/zaměstnanci.

MEDBOOK:

Pokud byste chtěli MEDBOOK úplně přestat využívat a zajistit si ověřování zdravotní způsobilosti bez využití služeb PREVENT Medical Care, bude nutné upravit stávající smluvní spolupráci. V takovém případě Vám rádi na vyžádání připravíme návrhy nových smluv na služby PLS i BOZP a PO se zapracováním podmínek podle Vámi požadovaného nastavení spolupráce a s novými cenovými podmínkami.

Chystá PREVENT Medical Care nějaké změny v souvislosti s PLS?

Nepochybně. PLS sledujeme přes 20 let. Vždy nám celý systém PLS v ČR, který zcela ignoruje zdravotní péči vycházející ze zdravotního pojištění, připadal neefektivní a zbytečně komplikovaný. Proto jsme s účinností zákona o specifických zdravotních službách v roce  2011 na četné žádosti našich klientů  otevřeli vlastní specializované ordinace v Karlíně s cílem nabídnout v rámci legislativních povinností smysluplnou a efektivně organizovanou preventivní péči zaměstnavatelům s převážně administrativní činností. Velmi vítáme současnou snahu o zásadní změny v PLS, od kterých si slibujeme větší volnost nabídnout místo náročné byrokracie opravdu zajímavé a účinné dobrovolné zdravotní programy pro zaměstnavatele, jejichž cílem bude nejenom právní ochrana, ale především účinná prevence, posilování zdraví, spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců.

Zaměřit se chceme právě na pracovníky v administrativě, neboť současná legislativa nahlíží na pracovní rizika spíše okem průmyslové revoluce a příliš nereflektuje zásadní společenské a technologické změny posledních dekád. Přitom sedavé zaměstnání, stres, zraková zátěž nebo režimová opatření v podobě home office apod. začínají stále více a nebezpečně plíživě ovlivňovat zdraví a výkonnost celé populace.

Řešení individuálních požadavků

Aktuálně využívá smluvní spolupráce s PREVENT Medical Care více než 600 organizací. V případě individuálních požadavků se obraťte na příslušného konzultanta PREVENT Medical Care. Vaše individuální požadavky budeme řešit, jak nejrychleji to půjde. 

Sdílet článek