Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
BOZP

Požadavky na školení BOZP

05.01.19

Požadavky na základní školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vychází zejména z § 103 odst. (1) písm f) a odst. (2) a (3) z. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).

(1) Zaměstnavatel je povinen

...

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

...

2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a) při změně

1. pracovního zařazení,

2. druhu práce,

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Doporučení pro školení BOZP v návaznosti na legislativu a praxi

OBSAH

§ 103 odst (2) Zákoníku práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

§ 103 odst (1) Zákoníku práce

(1) Zaměstnavatel je povinen

b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie práce byla jím vykonávaná práce zařazena

d) sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit,

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,

h) jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,

ČETNOST

Právní předpisy požadavky na četnost nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

V praxi se školení provádí nejčastěji 1x za 2 roky.

ZPŮSOB

Právní předpisy požadavky na způsob školení nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

Může být prováděno prezenčním kurzem nebo e-learningem.

Školení může zaměstnavatel zajistit vlastními silami nebo externě.

E-learning může přinést řadu výhod. V široké nabídce je však velmi důležité správně vybrat. Ne všechny nabídky, stejně jako u prezenčních kurzů, nabízí kvalitní a odborně garantované řešení. Online školení prostřednictvím www.instructor.cz nabízí správu a organizaci opakovaných školení pomocí řídícího vzdělávacího systému, interaktivní multimediální kurz školení řidičů vč. vždy aktuální související legislativy a nezbytnou odbornou podporu (smluvní odborné garance, nonstop online lektorská podpora, aktualizační a informační servis, poradenství). Zaměstnanci tak mají k dispozici nejen pravidelné kurzy, ale také trvalý zdroj informací a možnost zasílat dotazy i kdykoliv mimo plánované termíny opakovacích kurzů. V případě důležitých změn jsou bezodkladně informováni.

ZÁZNAM

Právní předpisy požadavky na dokumentaci školení nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

Přestože podoba dokumentace školení není právními předpisy upravena, je vhodné držet se zavedené a státními dozorovými orgány či pojišťovnami vyžadované praxe se záznamem o školení s uvedením minimálně identifikace zaměstnavatele, školeného zaměstnance a školitele, data, obsahu a rozsahu školení.

V praxi se používá osnova školení (dokládá obsah školení) a prezenční listina/certifikát nebo podobně (dokládá účast).

ŠKOLITEL

Právní předpisy nestanovují požadavek na kvalifikaci školitele. 

Doporučení:

V praxi je vhodným školitelem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.

Vyzkoušejte nejpoužívajnější online školení BOZP v ČR - www.instructor.cz  

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím