Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Řízení motorových vozidel

Je školení řidičů vůbec povinné?

24.11.16

Velmi zavádějící článek s úderným názvem Povinné školení řidičů NENÍ VŮBEC POVINNÉ se objevil v magazínu Flotila. Článek nejen svým titulkem, ale také některými zjednodušenými citacemi vyjádření vyjádření zástupců MPSV navozuje na první pohled mylný dojem, že školením řidičů se zaměstnavatelé nemusí vůbec zabývat.

Na úvod si ještě řekněme, že následující informace o školení řidičů se vztahují pouze k nejpočetnější skupině zaměstnanců, kteří řídí v souvislosti s plněním pracovních úkolů motorová vozidla, a to tzv. řidičům referentům. Přestože pojem řidič referent je běžně používán, v právních předpisech byste jej hledali marně. Podle nejvýstižnější definice je řidičem referentem zaměstnanec, který řídí vozidlo (služební či vlastní) v souvislosti s plněním pracovních úkolů, ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.

Co říkají právní předpisy?

Říkají toho spoustu, ale vytáhněme si to nejpodstatnější ze Zákoníku práce vymezujícího povinnosti zaměstnavatelů při školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a vzhledem k tomu, že žádný jiný právní předpis neupravuje žádné speciální požadavky na školení řidičů referentů, aplikuje se Zákoník práce i na ně.

Z § 103 Zákoníku práce

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

(1) písm. f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.

Z § 349 Zákoníku práce

(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Z výše uvedených ustanovení, ale i řady dostupných judikátů lze mimo jiné dovodit:

 • zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních předpisech k zajištění BOZP
 • obsah a četnost školení, způsob ověření znalostí a vedení dokumentace o školení určuje zaměstnavatel

Tak je to školení řidičů referentů povinné nebo není?

Na takto zjednodušeně položenou otázku připadá jediná zjednodušená odpověď - ANO JE!

Sluší se však přidat následující upřesnění, která osvětlí několik otázek, které jsou v souvislosti se školením řidičů referentů často diskutovány.

 • Školení řidičů referentů není upraveno žádným zvláštním právním předpisem.
 • Žádným právním předpisem nejsou stanoveny obsah školení, lhůty pro opakování, požadavek na kvalifikaci školitele, forma školení, způsob ověření znalostí ani podoba záznamu o školení (určuje zaměstnavatel).
 • Zaměstnanci nemusí mít při řízení u sebe žádný doklad o školení řidičů zajišťovaném zaměstnavatelem.
 • Zaměstnavatel není povinen seznamovat zaměstnance s pravidly silničního provozu (jejich znalost je odborným předpokladem k řízení, který dokládá držení řidičského průkazu).
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních předpisech, které v souvislosti s BOZP upravují povinnosti při řízení motorových vozidel zaměstnanci nad rámec pravidel silničního provozu (např. nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - maximální doba řízení, bezpečnostní přestávky, výstražná vesta apod.).
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům informace a pokyny o BOZP (seznámení s riziky) týkající se jejich práce (tedy i řízení motorových vozidel).

Nebo ještě trochu jinak:

 • Zaměstnavatel je povinen seznamovat zaměstnance, kteří v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorová vozidla, s právními předpisy BOZP pro tuto činnost a zajistit jim také informace a pokyny k BOZP při této činnosti.
 • Pro činnost podle předchozí věty, říkejme jí pro zjednodušení školení řidičů, mohou zaměstnavatelé využít libovolný vhodný způsob předání informací (e-learning, prezenční školení, zážitkový kurz apod.), zvolit libovolnou vhodnou lhůtu pro opakování (v praxi se nejčastěji používá opakování za 1 - 2 roky), libovolný vhodný způsob ověření znalostí či libovolnou vhodnou dokumentaci provedeného školení.

Co ukazuje praxe?

Praxe v první řadě na rozdíl od článku ve Flotile, kde je školení řidičů zařazeno mezi největší nesmysly bránící podnikání, jasně ukazuje, že kvalitně prováděné školení řidičů je naopak jedním z nejúčinnějších a nejsmysluplnějších opatření zaměstnavatelů v BOZP a prevenci rizik a patří mezi zaměstnanci nejlépe vnímaná mandatorní školení.

Řízení motorových vozidel a s ním související činnosti představují v řadě firem a institucí převážně administrativního charakteru (banky, telekomunikace, IT, obchodní firmy, úřady veřejné správy apod.) největší reálné riziko ohrožující životy a zdraví zaměstnanců. V celostátních statistikách zdrojů smrtelných pracovních úrazů drží vozidla a ostatní dopravní prostředky dlouhodobě suverénně smutné první místo.

Zdroj: www.bozpinfo.cz


Zkušenosti s poskytováním školení řidičů referentů formou e-learningu (INSTRUCTOR) a souvisejícího poradenství BOZP od roku 2002 a zpětná vazba od více než 3.000 organizací při více než 350.000 proškolených zaměstnancích ročně dokládají:

 • řízení motorových vozidel zejména ve firmách administrativního charakteru vykazuje významné reálné riziko poškození zdraví související s plněním pracovních úkolů
 • kvalitní školení řidičů je účinným nástrojem prevence rizik spojených s používáním motorových vozidel
 • kvalitní školení řidičů je zaměstnanci vnímáno pozitivně jako nejužitečnější z mandatorních školení v oblasti BOZP (využitelné i mimo práci)
 • e-learning se ukazuje jako vhodný nástroj s řadou předností oproti klasické prezenční podobě při zajištění kvalitního školení řidičů
 • školení řidičů je vyžadováno kontrolami inspekce práce
 • školení řidičů je vyžadováno příslušnými pojišťovnami při řešení pojistných událostí v rámci odškodňování pracovních úrazů

Přestože zaměstnavatel není povinen seznamovat zaměstnance s pravidly silničního provozu, školení řidičů pořádaná zaměstnavateli jsou často jediným aktivním zdrojem informování o novinkách a změnách i v pravidlech silničního provozu. Informační materiály zpracované v rámci online školení řidičů v INSTRUCTORU obvykle velmi rychle vystoupí z uzavřené distribuce zákazníkům PREVENT mezi širokou veřejnost a dosahují milionové sledovanosti.

A jak by mělo vypadat kvalitní školení řidičů?

Tak o tom zas třeba někdy příště. Malou ukázku jednoho takového najdete ZDE nebo nás pro bližší informace rovnou kontaktujte.

V každém případě však platí, že školení řidičů ve smyslu výše uvedeného je nejen povinné, ale také velmi účinné při předcházení rizikům spojeným s řízením motorových vozidel zaměstnanci.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím