Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP

Homeworking pohledem BOZP

30.09.16

Právní úprava zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nečiní rozdíly mezi zaměstnanci pracujícími na pracovištích zaměstnavatele a těmi, kteří pracují z domova (homeworking).

Zákoník práce upravuje zvláštní podmínky pro zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době, kterou si sami rozvrhují, a to pouze takto (§ 317):

 • nevztahuje se na ně úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
 • stanovuje odchylný postup při jiných důležitých osobních překážkách v práci a přiznání náhrad mzdy nebo platu
 • těmto zaměstnancům nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek

Na zaměstnance pracující z domova se tak vyjma uvedeného vztahují všechny povinnosti v BOZP stejně jako by pracovali na pracovišti zaměstnavatele. Účastní se školení BOZP, absolvují pracovnělékařské prohlídky, dodržují stanovené pracovní postupy, používají stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, nepožívají alkoholické nápoje v pracovní době apod.

Podobně je na tom s BOZP i zaměstnavatel, který má vůči homeworkerům stejné povinnosti jako k ostatním, jen trochu ztížené podmínky k jejich naplňování. Proto se doporučuje pravidla BOZP ve vztahu k homeworkerům stanovit buď přímo v pracovní smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu a zaměstnance s nimi seznámit. Doporučuje se vymezit zejména:

 • jednoznačný popis pracovní pozice či pracovní náplně zaměstnance
 • místo, alternativně místa, výkonu práce
 • rámcový časový rozvrh práce, příp. se stanovením doby, kdy zaměstnanec nesmí práci vykonávat
 • povinnost zaměstnance využít bezpečnostních přestávek
 • povinnost zaměstnance evidovat pracovní dobu
 • oprávnění zaměstnavatele v pravidelných intervalech fyzicky kontrolovat domácí pracoviště za účelem zajištění odpovídajících pracovních podmínek a bezpečného pracovního prostředí, prevence pracovních úrazů apod., resp. příslušný souhlas zaměstnance
 • zařízení, přístroje a pomůcky, se kterými zaměstnanec doma pracuje vč. způsobu jejich zajištění
 • minimální hygienické, bezpečnostní (osvětlení, teplotní pohoda apod.), prostorové, ergonomické (výška stolu, židle, postavení monitoru apod.) a jiné podmínky místa výkonu práce a pracovního místa

V návaznosti na seznámení s podmínkami stanovenými pro domácí pracoviště je vhodné připravit zaměstnanci k podpisu i písemné prohlášení o jejich splnění.

Doporučení

E-learningové kurzy školení o BOZP poskytované prostřednictvím online aplikace INSTRUCTOR jsou určeny i ke školení homeworkerů. K seznámení homeworkerů s vnitřním předpisem zaměstnavatele pro práci konanou mimo jeho pracoviště lze využít zapracování předpisu do kurzu Specifika BOZP dané organizace určeného všem zaměstnancům nebo vytvořit k předpisu jednoduchý samostatný doplňkový kurz jen pro homeworkery.

Sdílet článek