Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
BOZP, PO, E-learning

Dokumentace při online školení BOZP a PO

02.12.20

Dokumentace o školení v oblasti BOZP a PO se vede zejména za účelem průkaznosti plnění příslušných povinností zaměstnavatelem.

Pro školení BOZP, školení řidičů a školení o první pomoci nejsou náležitosti ani způsob vedení dokumentace obligatorně stanoveny právními předpisy a vše je ponecháno na zaměstnavateli.

103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.)

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

Při školení PO je potřeba vycházet ze začlenění provozovaných činností:

 • v případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí je to stejné jako u školení BOZP, náležitosti a způsob vedení dokumentace nejsou právními předpisy stanoveny,
 • v případě činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím stanovuje náležitosti dokumentace školení o PO vyhláška o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.). 

Dokumentaci školení o PO podle vyhlášky o požární prevenci tvoří:

 • tematický plán a časový rozvrh školení 
 • záznam o školení opatřený mimo jiné podpisem proškolené osoby.

36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.)

 (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.

 

Záznamy o školení v platformách PREVENT

V souvislosti s plněním povinností zaměstnavatele při školení BOZP a PO je důležité prokazovat zejména:

 • kdo (osoba + organizace), kdy, o čem (obsah školení) a kým byl proškolen (školitel + jeho kvalifikace)

Vhodné je přidat i informace zda a jak byly případně ověřeny jeho znalosti.

Přestože online školení BOZP a PO v platformě INSTRUCTOR provozujeme už od roku 2002 a “nové” technologie přinesly zcela nové možnosti záznamů školení, legislativci a bohužel také část odborné veřejnosti na pokrok technologií nezareagovali a drží se zuby nehty legislativních pravidel, která však vzala za své někdy na počátku tisíciletí při našem vstupu do EU.

"V praxi se můžete potkávat se striktním vyžadováním tištěných osnov školení BOZP s podrobnými výpisy paragrafů právních předpisů či papírovými záznamy o školení, přičemž u školení BOZP, školení řidičů a školení první pomoci pro jejich vynucování není žádná opora v právních předpisech."

Platformy PREVENT pro online školení INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí k prokazování při školení BOZP a PO daleko účinnější zbraně, než jsou nicneříkající seznamy paragrafů vypisované do papírových osnov. 

INSTRUCTOR i EDUNIO respektují současnou realitu praxe, proto v nich najdete i osnovy a kdykoliv je možné vytisknout i záznam o školení, vedle toho však nabízí prokazování absolvovaného školení zejména:

 •   unikátním přístupem uživatele do LMS (login, heslo)
 •   záznamem o průchodu kurzem (výklad -> úspěšný test -> certifikát)
 •   časovým záznamem absolvování školení (datum + čas splnění podmínky absolvování - úspěšný test, prohlášení)
 •   záznamem výsledků ověřování znalostí (všechny odpovědi, úspěšnost)
 •   detailním obsahem školení vč. všech souvisejících právních předpisů v aktuálním znění

Když k tomu přidáte ještě možnost nastavení podmíněného průchodu kurzem (uživatel při průchodu kurzem musí zobrazit všechen obsah), pak INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí nejen spoustu důkazů o průběhu školení, ale také velmi účinné nástroje prevence rizik, např.:

 • vyhodnocení ověřování znalostí (příklad - pokud vám na nějakou otázku odpoví 50% uživatelů špatně, je to jasný signál, že v dané oblasti je potřeba s edukací přitlačit)
 • údaje o průchodu kurzem (příklad - co z výkladu uživatele nejvíce nebo naopak nejméně zajímá)
 • vyhodnocení zpětné vazby (příklad - na co se uživatelé nejčastěji ptají)
 • apod.

Monitoring a zpětná vazba platforem INSTRUCTOR a EDUNIO tak nabízí velmi účinný nástroj pro vyhodnocování a řízení rizik v oblasti BOZP a PO.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím