Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP, PO

Bezpečnost práce a požární ochrana v pronajatých kancelářích

23.03.17

“My jsme tady jen v pronájmu, o to se stará majitel.”

Podobnou odpověď dostáváme často na dotaz: “Jak zajišťujete bezpečnost práce a požární ochranu ve vašich kancelářích?”

Podívejme se, co na to legislativa.

Bezpečnost práce se řídí zejména zákoníkem práce (z. č. 262/2006 Sb.), podle něhož je povinen bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na svých pracovištích zajistit zaměstnavatel, a to nejen pro své zaměstnance, ale také pro všechny další fyzické osoby, které se s jeho vědomím na jeho pracovištích zdržují.

Znamená to tedy, že odpovědnost ve vztahu k zaměstnancům či návštěvám za to, že je v pronajatých kancelářích v pořádku například elektroinstalace nebo bezpečnostní značení, nese ze zákona zaměstnavatel/nájemce.

Podobné je to i s požární ochranou (PO). Zákon o požární ochraně (z. č. 133/1985 Sb.) ukládá všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zajišťovat požární ochranu ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Pouze v případě, kdy v jednom objektu provozuje své činnosti více subjektů, je ze zákona za požární ochranu ve společně užívaných prostorách (obvykle třeba vstupní vestibul, chodby, výtahy, garáže apod.) odpovědný majitel, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. V prostorách výlučně užívaných nájemci musí plnit ze zákona povinnosti v PO nájemci.

Nájemní smlouva

Své zákonné odpovědnosti za BOZP a PO vůči zaměstnancům a návštěvám se zaměstnavatel/nájemce nezbaví, může však v nájemní smlouvě sjednat plnění vybraných úkolů pronajímatelem objektu.

Je i v zájmu pronajímatele (např. kvůli pojištění), aby v pronajatých prostorách nájemci řádně zajišťovali zákonné povinnosti v BOZP a PO a minimalizovala se tak rizika případných škod (požár, škody na zařízení, zranění osob a pod.). Nechávat však na jednotlivých nájemcích třeba revize elektrických rozvodů nebo prostředků požární ochrany (hasicí přístroje ad.) nejen zvyšuje riziko, že daná péče nebude prováděna všude odpovídajícím způsobem, ale je také obvykle výrazně dražší než servis poskytovaný jedním dodavatelem pro celý objekt.

Pro obě strany (pronajímatel a nájemce) je proto velmi důležité plnění jednotlivých úkolů BOZP a PO upravit v nájemní smlouvě a předcházet tak účinně rizikům. Výsledkem takových dohod jsou obvykle i nemalé úspory nákladů v oblasti BOZP a PO.

Jak optimálně BOZP a PO v nájemní smlouvě upravit?

Plnění v souvislosti s BOZP a PO na straně pronajímatele

  • revize, kontroly a údržba pevných součástí objektu (např. elektrorozvody nebo zařízení a prostředky požární ochrany)
  • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany pro celý objekt
  • pravidelné preventivní požární prohlídky ve všech prostorách (vhodné i jako kontrola dodržování předpisů nájemci)

Plnění v souvislosti s BOZP a PO na straně nájemce/zaměstnavatele

  • revize, kontroly a údržba vlastních zařízení (např. elektrospotřebiče)
  • vypracování a vedení dokumentace PO pro vlastní činnost
  • vypracování a vedení dokumentace BOZP
  • pravidelné roční prověrky BOZP
  • školení zaměstnanců

S nastavením agendy BOZP a PO pro Vaše kanceláře Vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet článek